2019

Град Скопје

Проект: “Комуникациски вештини за 4та година средно образование”

Славјански Универзитет “Гаврило Романович Дежавин”

Проект: “Како да излеземе од нашата комфорна зона”