2019

Нивоа на застапеност:

  • Локално 70%
  • Регионално 15%
  • Национално 6%
  • Меѓународно 9%

2018

Нивоа на застапеност:

  • Локално 12%
  • Регионално 38%
  • Национално 50%