Книги во издание на ЕУ Институт Скопје

 

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

 

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО всушност претставува комплетен навигациски водич за невербална комуникација.

Во книгата се зборува за историјата на невербалната комуникација, нејзината природа, еволуција на говорот на телото.

Универзални фацијални експресии, читање и анализирање на луѓето околу нас.

Разбирање на туѓите гестови, знаци и други фактори (сигнали и значење).

Зошто лажеме,што губиме а што добиваме?

Препознавање на лаги

Его

Цена на лажењето

Препознавање на лаги

Во книгата професорот пишува за убавината и убавиот збор на куртуазивноста и емпатија, за експресија и светот на емоции и за ред други убави нешта. Нашата секојдневна преокупација и позиција што секој од нас ја има во општеството не тера на различни конверзации со луѓе од различни профили и различни“ светови”.

Па би рекле: високоинтелигентни, сензитивни, праведни, срамежливи и тн.

Ако таквите поими ги сублимираме и вршиме некаква симбиоза без двоумење ќе поминеме во “емпатија”.

Последново “емпатија” е широк поим кој што тешко може да се дефинира.

Проф. др. Зендел Абедин Шехи се потруди на еден начин да ја претстави како способност за разбирање на емоциите на други луѓе и правилно реагирање на истите. Можеби интересно Ви звучи, а можеби и малку комплицирано. 

 

Издавач: Европски Институт за менаџмент, право и дипломатија
Автор: Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Дизајн на обвивка: Дејан Величковик
Наслв на книгата: ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје
159.925:808.5

Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Говорот на телото – Скопје :
Европски институт за менаџмент, право и дипломатија,
2017 год. – 204 стр. : фотографии ; 20 см

ISBN 978-608- 4782-02- 5

а) Говор на телото – Психологија и експресија- Невербална комуникација

COBISS.MK-ID 104511498

Печати: ДИГИПРИНТ
Тираж: 500

Скопје, Октомври 2017


KÖRPERSCHPRACHE

 

Verlag: Europäisches Institut für Management, Recht und Diplomatie
Autor: PhD. Zendel Abedin Shehy
Gestaltung: Dejan Velickovik
Name des buches: KÖRPERSCHPRACHE

CIP – Enheitsaufnahme
Nationale und Universitätsbibhlioteken
"Hg.Kliment Ohridskiki", Skopje
159.925:808.5
PhD. Zendel Abedin Shehi – Skopje

KÖRPERSCHPRACHE  / – Skopje : Europäisches Institut für Management, Recht und Diplomatie,

2017. – 152 pag. : foto's; 24 см
ISBN 978-608- 4782-04- 9

а)    KÖRPERSCHPRACHE   – Psychologie van expressie – non-verbale communicatie

COBISS.MK-ID 105031690
Driuck: DIGIPRINT
Exsemplare: 100

Skopje, October 2018


BODY LANGUAGE

 

Publisher: European Institute of management, law and diplomacy
Autor: PhD. Zendel Abedin Shehy
Designer of cover: Dejan Velickovik
Title of the book: BODY LANGUAGE

CIP – Cataloging in a publication
National and University Library
“St. Kliment Ohridski”, Skopje

159.925:808.5

PhD. Zendel Abedin Shehi – Skopje
Body language / – Skopje : European Institute of management, law and diplomacy,
2017. – 152 pag. : photography’s; 24 см

ISBN 978-608- 4782-04- 9

а) Body language – Psychology of expression – Nonverbal communication

COBISS.MK-ID 104512010

Skopje, October 2018


GJUHA E TRUPIT

 

Botues : Instituti Evropian për Menaxhim, Drejtësi dhe Diplomaci – Shkup
Autori : PhD. Zendel Abedin Shehi
Titulli i librit : GJUHA E TRUPIT
Përkthyen në gjuhën shqipe nga gjuha maqedone : Saduddin Çelebiu, Reudan Çelebiu
Redaktor gjuhësor : Saduddin Çelebiu
Përpunim kompjuterik : Dejan Velickovik

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka
“Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje
159.925:808.5
PhD.Zendel Abedin Shehi – Shkup:

GJUHA E TRUPIT – Instituti Evropian për Menaxhim, Drejtësi dhe Diplomaci

2017 god. – 152 str. :photos: 20 sm
ISBN 978-608- 4782-03- 2

а) Gjuha e trupit – Psikologji e hulumtimit – komunikim joverbal

COBISS.MK-ID 104511754

Shtypi  : DIGIPRINT
Kopje: 500

Shkup, Tetor  2017


GOVOR TELA

 

Izdavač: Evropski institut za menadžment, prava I diplomatije
Autor: Prof.D-r Zendel Abedin Šehi
Naslov knjige: GOVOR TELA
Prevodilac: Mira Karan
Lektor: Robin Karan

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka
“Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje
159.925:808.5

Prof.D-r Zendel Abedin Šehi – Skoplje:
Evropski institut za menadžment, prava I diplomatije
2018 god. – 152 str. : fotografije: 20 sm
ISBN 978-608- 4782-12- 4

а) GOVOR TELA – Psihologija izražavanja – Neverbalna komunikacija

COBISS.MK-ID 106059274

Štampa: DIGIPRINT
Primeraka: 500

Skopje Mart , 2018


ПРАКТИЧЕН ПРИРАЧНИК ЗА ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

 

Издавач: Европски Институт за менаџмент, право и дипломатија
Автор: PhD. Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Дизајн на обвивка: Дејан Величковик
Наслв на брошурата: ПРАКТИЧЕН ПРИРАЧНИК ЗА ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје
159.925:808.5(035)
Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи

Практичен прирачник за говорот на телото / Абедин Шехи Зендел. – Скопје :

Европски институт за менаџмент, право и дипломатија,

2017. – 39 стр. : табели ; 16 см
ISBN 978-608- 4782-08- 7

а) Прирачник за говорот на телото – Психологија и експресија- Невербална комуникација

COBISS.MK-ID 105545226
Печати: ДИГИПРИНТ
Тираж: 100
Skopje, Декември 2017


MANUAL FOR BODY LANGUAGE

 

Publisher: European Institute of management, law and diplomacy
Autor: PhD. Zendel Abedin Shehy
Designer of cover: Dejan Velickovik
Title of the book: MANUAL FOR BODY LANGUAGE

CIP – Cataloging in a publication
National and University Library ” St. Kliment Ohridski”, Skopje

159.925.8:316.772.2

ISBN 978-608- 4782-14- 8

а) Manual for body language – Psychology of expression – Nonverbal communication
COBISS.MK-ID 106936586

Skopje, Maj 2018


PRAKTIČNI PRIRUČNIK O GOVORU TELA

 

Izdavač: Evropski institut za menadžment, prava I diplomatije
Autor: Prof.D-r Zendel Abedin Šehi
Naslov knjige: PRAKTIČNI PRIRUČNIK O GOVORU TELA
Prevodilac: Mira Karan
Lektor: Robin Karan

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje

159.925.8:316.772.2

ISBN 978-608- 4782-07- 0

а) Praktični priručnik o govoru tela – Psihologija izražavanja – Neverbalna komunikacija
COBISS.MK-ID 106938378

Skopje, Maj 2018


ВАЖНОСТА НА МАНУЕЛНАТА ТЕРАПИЈА ВО САКРОИЛИАЧНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА НА КОЛКОВИТЕ И ЗГЛОБОВИТЕ ПРИ АНАТОМСКИТЕ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ЛИЦАТА

 

Издавач: Европски Институт за менаџмент, право и дипломатија
Автор: Мд. Доц. Д-р Озџан Угуз
Дизајн на корица: Дејан ВеличковикDeja
Наслов на книгата: ВАЖНОСТА НА МАНУЕЛНАТА ТЕРАПИЈА ВО САКРОИЛИАЧНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА НА
КОЛКОВИТЕ И ЗГЛОБОВИТЕ ПРИ АНАТОМСКИТЕ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ЛИЦАТА
CIP – Цип каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библитека
"Св.Климент Охридски ", Скопје
616.7-085.82
Мд. Доц. Др. УГУЗ, Озџан

Важноста на мануелната терапија во сакроилиачните заболувања на колковите и
зглобовите при анатомските заболувања кај лицата / Озџан Угуз. – Скопје : Европски
институт за менаџмент, право и дипломатија, 2018. – 127 стр. : илустр. ; 20 см

ISBN 978-608- 4782-11- 7

а) Мускулно-скелетни заболувања – Мануелна терапија

COBISS.MK-ID 105711626

Печати: ДИГИПРИНТ
Тираж: 50

Skopje, 2017


INSAN ANATOMISINDEKI : RAHATSIZLIKLARDA KALCA CIKIGI : KAYMASINDA MANUEL
TERAPININ ÖNEMI

 

Publisher: European Institute of management, law and diplomacy
Autor: Md.Doc.Dr. Özcan UĞUZ
Designer of cover: Dejan Velickovik
Title of the book:

INSAN ANATOMISINDEKI : RAHATSIZLIKLARDA KALCA CIKIGI : KAYMASINDA MANUEL
TERAPININ ÖNEMI

CIP – Cataloging in a publication
National and University Library
"St. Kliment Ohridski", Skopje
Md.Doc.Dr. Özcan UĞUZ
615.825

Insan anatomisindeki : rahatsizliklarda kalca cikigi : kaymasinda manuel terapinin önemi /
Özcan Uğuz. – Скопје Европски институт за менаџмент, право и дипломатија,

2017. – 112 стр. : илустр. ; 21 см
CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

ISBN 978-608- 4782-09- 4
а) Кинезитерапија
COBISS.MK-ID 105547018
DIGIPRINT
50 COPIES

Skopje, 2017


THE IMPORTANCE OF THE MANUAL THERAPY IN ANATOMICAL DISORDERS OF THE HUMAN AND SACROILIAC JOINT DISORDERS

 

Publisher: European Institute of management, law and diplomacy
Autor: Md.Doc.Dr. Özcan UĞUZ
Designer of cover: Dejan Velickovik
Title of the book: THE IMPORTANCE OF THE MANUAL THERAPY IN ANATOMICAL DISORDERS OF THE HUMAN
AND SACROILIAC JOINT DISORDERS

CIP – Cataloging in a publication
National and University Library
"St. Kliment Ohridski", Skopje
616.7-085.82
Md. Doc. Dr. UĞUZ, Özcan

The importance of the manual therapy in anatomical disorders of the human and
sacroiliac joint disorders / Özcan Uğuz. – Skopje : European Institute of management, law and

diplomacy, 2018. – 118 pages. : ilustrat. ; 20 см
CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

ISBN 978-608- 4782-10- 0
а) Musculoskeletal disorders – Manual therapy
COBISS.MK-ID 105687562

DIGIPRINT
50 COPIES

Skopje, 2017


TEROIZMI MES TRAJNIMIT DIPLOMATIK DHE REFERNCAVE HYJNORETERORIZMI MES TRAJNIMIT DIPLOMATIK DHE REFERNCAVE HYJNORE

 

Во 2015 ЕУ Институт одржа една од поважните конференции.

Успешно реализираната конференција во 2015 која се одржа во Скопје.

Тема: “Исламот против тероризмот и егзодусот”.

Главната цел на одржување на оваа комференција беше да ги осуди воените масакри и да покаже дека концептот на терор не постои во вредностите на исламот. Оваа конференција беше силно поддржана од домашни и странски дипломати.

Доц.Д-р Бејадин Амети имаше свое излагање на истоимената тема.

Од таму “ЕУ Институт“ го објави неговиот Абстракт насловен како  “Исламот против тероризмот и егзодусот”.

Botues : Instituti Evropian për Menaxhim, Drejtësi dhe Diplomaci – Shkup
Autori : Doc.D-r Bejadin Ameti
Titulli :TEROIZMI MES TRAJNIMIT DIPLOMATIK DHE REFERNCAVE HYJNORETERORIZMI MES TRAJNIMIT DIPLOMATIK DHE REFERNCAVE HYJNORE

Lektor: Prof. D-r Jusuf Mustafai
Recenyent : Prof. D-r Jusuf Mustafai
Përpunim kompjuterik : Dejan Velickovik

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka
“Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje
323.28:28

Doc. D-r Bejadin Ameti – Shkup:

Teroizmi mes trajnimit diplomatik dhe referncave hyjnoreterorizmi mes trajnimit diplomatik dhe
referncave hyjnore / Doc. D-r Bejadin Ameti. – Shkup : Instituti Evropian për menaxhim, drejtësi dhe

diplomaci, 2018. – 50 faqet ; 20 см
ISBN 978-608- 4782-13- 1
а) а) Тероризам – Ислам
COBISS.MK-ID 106298634

Shtypi  : DIGIPRINT
Kopje: 50

Shkup, Shkurt  2018


DIALOG ME NJEREZ TE MENCUR

 

Botues : Instituti Evropian për Menaxhim, Drejtësi dhe Diplomaci – Shkup
Autori : Ilidona Lamnica
Titulli i librit : DIALOG ME NJEREZ TE MENCUR

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka
“Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje
MS Ilidona Lamnica– Tirana:

DIALOG ME NJEREZ TE MENCUR – Instituti Evropian për Menaxhim, Drejtësi dhe Diplomaci

2017 god. – 100 str. :photos: 20 sm
ISBN 978-608- 4782-05- 6

а) DIALOG ME NJEREZ TE MENCUR – Psikologji

COBISS.MK-ID ………
Shtypi  : KLIK NET
Kopje: 50

Shkup,  2017