Во рамките на меѓународниот ISBN систем нудиме можност за издавачки код ( ознака-идентификатор) за насловни публикации. Со доделување на ISBN ознака публикацијата станува застапена во Меѓународниот именик на издавачи кои користат ISBN ( Publishers International ISBN Directory ) што го издава Меѓународната Агенција за ISBN во Лондон и сте обврзани да го ползувате во согласност со меѓународните препораки.

Стоиме на располагање за сите детали и информации.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Прирачници

Издавач: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
Автор: Верица Пандилоска Уредник: Звонко Гичев Лектор: м-р Милчо Јовановски Дизајн на обвивка: Анастасија Цикарска Компјутерска боработка и ликовно обликување: Кристи Георгиевски – Дигипринт

Наслов на книгата: “СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ДЕЦА“ од предучилишна и училишна возраст

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје 159.942.5-053.4/.5:159.9.018(035)

“СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ДЕЦА“ од предучилишна/училишна возраст

Социо-емоционален развој на деца од предучилишна возраст/Верица П. Гичева- Скопје : ЕУ Институт, 2022-100 стр. 21 см. ISBN 978-608-4880-10-3

а) Емоционален развој кај деца-Психотерапевтски техники-Прирачници COBISS.MK-ID 58183173Печати: ДИГИПРИНТ Скопје, Јуни 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________

FOCUS ON THE FUTURE – TOGETHER FACING FORWARD ON POSTCOVID-19 WORLD!

Mental hygiene during Covid-19 and the global pandemic

Publisher: EU INSTITUTE Skopje
Author: Verica Pandiloska Gicheva
Title of the publication: Mental hygiene during Covid-19 and the global pandemic
Editor: Zvonko Gichev

CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

613.86:[616.98:578.834(497.7)

616.98:578.834]-036.21:613.86(497.7)

PANDILOSKA Gicheva, Verica

Mental hygiene during Covid-19 and the global pandemic [Електронски извор] / Verica Pandiloska Gicheva. – Skopje : EU Institute, 2021

Начин на пристапување (URL):

https://www.euinstitute.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%be/.

– Текст во PDF формат, содржи 19 стр., илустр. – Наслов преземен од екранот. – Опис на изворот на ден 27.07.2021. – Библиографија: стр. 18-19

ISBN 978-608-4880-04-2

а) Ментално здравје — КОВИД-19 — Пандемија — Македонија

COBISS.MK-ID 54488581

_________________________________________________________________________________________________________________________

Издавач: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
Автор: Верица Пандилоска Уредник: Звонко Гичев Лектор: Гордана Ацевска
Дизајн на обвивка: Дигипринт
Наслов на книгата: НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА Фотографија на обвивка: Дејан Миличевиќ

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје
159.925.8

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Невербална комуникација / Верица Пандилоска Гичева. – Скопје : ЕУ Институт, 2021. – 101 стр. ; 21 см

ISBN 978-608-4880-03-5

а) Невербална комуникација COBISS.MK-ID 54162693

Печати: ДИГИПРИНТ

Скопје, Јуни 2021


__________________________________________________________________________________________________________________

FOCUS ON THE FUTURE – TOGETHER FACING FORWARD ON POSTCOVID-19 WORLD!

Менталната хигиена во услови на Ковид-19 и глобална пандемија

Издавач: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
Автор: Верица Пандилоска Гичева
Наслов на публикацијата: Менталната хигиена во услови на Ковид-19 и глобална пандемија
Уредник: Звонко Гичев
Лектор: М-р Милчо Јовановски

CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

613.86:[616.98:578.834(497.7)

616.98:578.834]-036.21:613.86(497.7)

ПАНДИЛОСКА-Гичева, Верица

Менталната хигиена во услови на Ковид-19 и глобална пандемија [Електронски извор] / Верица Пандилоска-Гичева. – Скопје : ЕУ Институт, 2021

Начин на пристапување (URL):

https://www.euinstitute.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%be/.

– Текст во PDF формат, содржи 19 стр., илустр. – Наслов преземен од екранот. – Опис на изворот на ден 27.07.2021. – Библиографија: стр. 18-19

ISBN 978-608-4880-05-9

а) Ментално здравје — КОВИД-19 — Пандемија — Македонија

COBISS.MK-ID 54488069

_________________________________________________________________________________________________________________________

Management challenges in COVID-19 pandemic, professional responsibilities and human rights”

Издавач и автор: Здружение за образовно истражувачка дејност ЕУ ИНСТИТУТ Скопје Дизајн на обвивка и печатење: Дигипринт Наслов на брошурата: III-rd International Scientific Conference 3 best papers

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје 334.722:[616.98:578.834(062) 681.5:[616.98:578.834(062)

Management challenges in COVID-19 pandemic, professional responsibilities and human rights”: (online), Skopje, Republic of North Macedonia, 27th February 2021 / Organized by: EU Institute Skopje & European Institute of Management, Law and Diplomacy Skopje, Euro College Kumanovo, Skopje Metropolitan College University College of Business. EU Institute Skopje, 2021.

ISBN 978-608-4880-01-1

“The BEST 3 papers of III-rd International Scientific Conference “

а) Бизнис — Ковид-19 — Собири б) Информатички технологии — Ковид-19 — Собири

COBISS.MK-ID 53840645

Печати: ДИГИПРИНТ
Тираж: 50
Скопје, Фебруари 2019

_________________________________________________________________________________________________________________________

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Издавач: Здружение за образовно истражувачка дејност ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
Автор: Верица Пандилоска Гичева
Дизајн на обвивка: Дигипринт
Наслов на брошурата: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје
005.57(035)

Комуникациски вештини (неформално образование)
Едукација на средношколци во 4та година средно образование / Верица Пандилоска Гичева – Скопје: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, 2019 – 89 стр. : илустр. ; 21 см

Публикацијата е во рамки на проектот: Комуникациски вештини
ISBN 978-608- 4880-00- 4

а) Комуникациски вештини – Прирачници

COBISS.MK-ID 111602442
Печати: ДИГИПРИНТ
Тираж: 100
Скопје, Ноември 2019

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧЕН ПРИРАЧНИК ЗА ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

Издавач: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
Автор: PhD. Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Дизајн на обвивка: Дејан Величковик
Наслв на брошурата: ПРАКТИЧЕН ПРИРАЧНИК ЗА ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје
159.925:808.5(035)
Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи

Практичен прирачник за говорот на телото / Абедин Шехи Зендел. – Скопје : ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, 2017. – 39 стр. : табели ; 16 см
ISBN 978-608- 4782-08- 7

а) Прирачник за говорот на телото – Психологија и експресија- Невербална комуникација

COBISS.MK-ID 105545226
Печати: ДИГИПРИНТ
Тираж: 100
Skopje, Декември 2017


MANUAL FOR BODY LANGUAGE

Publisher: European Institute of management, law and diplomacy
Autor: PhD. Zendel Abedin Shehy
Designer of cover: Dejan Velickovik
Title of the book: MANUAL FOR BODY LANGUAGE

CIP – Cataloging in a publication
National and University Library ” St. Kliment Ohridski”, Skopje

159.925.8:316.772.2

ISBN 978-608- 4782-14- 8

а) Manual for body language – Psychology of expression – Nonverbal communication
COBISS.MK-ID 106936586

Skopje, Maj 2018


PRAKTIČNI PRIRUČNIK O GOVORU TELA

Izdavač: Evropski institut za menadžment, prava I diplomatije
Autor: Prof.D-r Zendel Abedin Šehi
Naslov knjige: PRAKTIČNI PRIRUČNIK O GOVORU TELA
Prevodilac: Mira Karan
Lektor: Robin Karan

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje

159.925.8:316.772.2

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје
159.925.8

Невербална комуникација / Верица Пандилоска Гичева. – Скопје : ЕУ Институт, 2021. – 101 стр. ; 21 см

ISBN 978-608-4880-03-5

а) Невербална комуникација

COBISS.MK-ID 54162693

Печати: ДИГИПРИНТ

Скопје, Јуни 2021

ISBN 978-608- 4782-07- 0

а) Praktični priručnik o govoru tela – Psihologija izražavanja – Neverbalna komunikacija
COBISS.MK-ID 106938378

Skopje, Maj 2018

Монограмски публикации

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО всушност претставува комплетен навигациски водич за невербална комуникација. Во книгата се зборува за историјата на невербалната комуникација, нејзината природа, еволуција на говорот на телото. Универзални фацијални експресии, читање и анализирање на луѓето околу нас. Разбирање на туѓите гестови, знаци и други фактори (сигнали и значење).

Во книгата професорот пишува за убавината и убавиот збор на куртоазивноста и емпатијата, за експресија и светот на емоции и за ред други убави нешта. Нашата секојдневна преокупација и позиција што секој од нас ја има во општеството не тера на различни конверзации со луѓе од различни профили и различни“ светови”.

Па би рекле: високоинтелигентни, сензитивни, праведни, срамежливи и тн. Ако таквите поими ги сублимираме и вршиме некаква симбиоза без двоумење ќе поминеме во “емпатија”. Последново “емпатија” е широк поим кој што тешко може да се дефинира.

Проф. Д-р. Зендел Абедин Шехи се потруди на еден начин да ја претстави како способност за разбирање на емоциите на други луѓе и правилно реагирање на истите. Можеби интересно Ви звучи, а можеби и малку комплицирано.

Човекот со визија и сон вели:

Имам еден сон кога еден ден сите граѓани ќе сфатат дека унитарноста и респектот на заедничките вредности ќе ги инвестираат во доверба и љубов каде што луѓето без предрасуди и омраза, без причина ќе научат со заеднички сили да ги победат сите препреки што ги ограничуваат да бидат дел од светот што припаѓаат.

Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи

Издавач: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
Автор: Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Дизајн на обвивка: Дејан Величковик
Наслов на книгата: ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје
159.925:808.5

Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Говорот на телото – Скопје :
ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, 2017 год. – 204 стр. : фотографии ; 20 см

ISBN 978-608- 4782-02- 5

а) Говор на телото – Психологија и експресија- Невербална комуникација

COBISS.MK-ID 104511498

Печати: ДИГИПРИНТ
Тираж: 500

Скопје, Октомври 2017


KÖRPERSCHPRACHE

Verlag: Europäisches Institut Skopje
Autor: PhD. Zendel Abedin Shehi
Gestaltung: Dejan Velickovik
Name des buches: KÖRPERSCHPRACHE

CIP – Enheitsaufnahme
Nationale und Universitätsbibhlioteken
"Hg.Kliment Ohridskiki", Skopje
159.925:808.5
PhD. Zendel Abedin Shehi – Skopje

KÖRPERSCHPRACHE  / – Skopje : Europäisches Institut Skopje

2017. – 152 pag. : foto's; 24 см
ISBN 978-608- 4782-04- 9

а)    KÖRPERSCHPRACHE   – Psychologie van expressie – non-verbale communicatie

COBISS.MK-ID 105031690
Driuck: DIGIPRINT
Exsemplare: 100

Skopje, October 2018


BODY LANGUAGE

Publisher: European Institute Skopje
Autor: PhD. Zendel Abedin Shehi
Designer of cover: Dejan Velickovik
Title of the book: BODY LANGUAGE

CIP – Cataloging in a publication
National and University Library
“St. Kliment Ohridski”, Skopje

159.925:808.5

PhD. Zendel Abedin Shehi – Skopje
Body language / – Skopje : European Institute Skopje
2017. – 152 pag. : photography’s; 24 см

ISBN 978-608- 4782-04- 9

а) Body language – Psychology of expression – Nonverbal communication

COBISS.MK-ID 104512010

Skopje, October 2018


GJUHA E TRUPIT

Botues : Instituti Evropian Shkup
Autori : PhD. Zendel Abedin Shehi
Titulli i librit : GJUHA E TRUPIT
Përkthyen në gjuhën shqipe nga gjuha maqedone : Saduddin Çelebiu, Reudan Çelebiu
Redaktor gjuhësor : Saduddin Çelebiu
Përpunim kompjuterik : Dejan Velickovik

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka
“Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje
159.925:808.5
PhD.Zendel Abedin Shehi – Shkup:

GJUHA E TRUPIT – Instituti Evropian Shkup

2017 god. – 152 str. :photos: 20 sm
ISBN 978-608- 4782-03- 2

а) Gjuha e trupit – Psikologji e hulumtimit – komunikim joverbal

COBISS.MK-ID 104511754

Shtypi  : DIGIPRINT
Kopje: 500

Shkup, Tetor  2017


GOVOR TELA

Izdavač: Evropski institut Skopje
Autor: Prof.D-r Zendel Abedin Šehi
Naslov knjige: GOVOR TELA
Prevodilac: Mira Karan
Lektor: Robin Karan

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka
“Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje
159.925:808.5

Prof.D-r Zendel Abedin Šehi – Skoplje:
Evropski institut Skopje
2018 god. – 152 str. : fotografije: 20 sm
ISBN 978-608- 4782-12- 4

а) GOVOR TELA – Psihologija izražavanja – Neverbalna komunikacija

COBISS.MK-ID 106059274

Štampa: DIGIPRINT
Primeraka: 500

Skopje Mart , 2018