Инспирација за Социјално Претприемништво и Заеднички Ангажмани (РСМ-Холандија)

Во сегашниот свет, социјалното претприемништво претставува гласот на иновацијата и социјалната одговорност. Тоа не само што создава вредност за економијата, туку и ги решава социјалните предизвици и допринесува за подобрување на квалитетот на живот за сите.

Социјалното претпријатие не е само феномен што го среќаваме во eвропската унија, туку и на национално ниво, каде што иницијативи како нашата (ЕУ ИНСТИТУТ Скопје) имаат важен удел во создавањето на социјална вредност и економски развој. Од 2022 година, со гордост можеме да споделиме дека и ние внесуваме свој придонес во социјално претпријатие.

Социо-емоционален развој на децата – Проект и Иницијатива

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје – KEUKENHOF (Holland)

Една од нашите најрелевантни иницијативи се фокусира на социо-емоционалниот развој на децата, што е од исклучителна важност за нивната иднина и заедницата во целост. Проектот “МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ЗА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ” беше реализиран со поддршка од Општина АЕРОДРОМ 2022 година и резултираше со издавање на публикација “Социо-емоционален развој на деца“ и ресурси за деца, но и други публикации, кои ги нудиме како он-лајн продажба.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Социјална Одговорност и Принос

Од оваа иницијатива генерираме средства кои не ги користиме само за наши цели, туку ги усмеруваме во реализација на обуки и други проекти со социјална вредност. Ова не е само бизнис модел, туку начин на живот и ангажман кон социјалната заедница. Истовремено, ова ни дозволува да продолжиме да креираме социјални промени и подобрувања во областа на социо-емоционалниот развој на децата.

Ресурси за деца: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје

Социјалното претпријатие – Глобална Идеја со Локална Реализација

Нашиот пример докажува дека социјалното претпријатие не е само концепт на меѓународно ниво, туку и во РС Македонија, каде што го поддржуваме и внесуваме социјалната економија како начин на размислување и дејствување. Со цел да создадеме подобра и посветена заедница, работиме со нашите ресурси и иницијативи, со фокус на социјалната одговорност и подобрување на квалитетот на живот на децата и нивните семејства.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Социјалното претпријатие не е само идеал, туку реален начин за креирање на социјални промени. Проектот на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје за социо-емоционален развој на децата е само еден од примерите како се обединуваат сила и визија за подобрување на заедницата и соработка помеѓу организации и локални власти. Нашата иницијатива се интегрира во глобалната идеја за социјалното претпријатие и го придонесува на социјалниот и економскиот развој.

На 2ри Септември 2023 година ЕУ ИНСТИТУТ Скопје преку свој претстваник, се вклучи во секојдневниот живот на Кралствотот Холандија, со цел да пренесе ЕУ искуство во контекст на социјално претприемништво во нашата РС Македонија. За таа цел накратко ви ги споделуваме нашите искуства од последниот настан на PUUR OOST business association and the neighborhood concierge.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Социјалната Економија во ЕУ – Броеви и Влијание

Социјалното претпријатие не е само локален концепт; тоа е дел од големата слика на социјалната економија во Европска унија (ЕУ). Социјалната економија во ЕУ сочинува значаен дел од економијата и носи важни социјални и економски придонеси. Еве неколку сфаќања за значењето и значењето на социјалната економија во ЕУ.

 • Социјалната економија во ЕУ сочинува впечатливи 10% од Бруто домашен производ (БДП) на ЕУ. Тоа не е само симболичен дел, туку значителен сектор кој влијае на економската стабилност и социјалната рамнотежа во регионот.
 • Вработувањето во социјалната економија во ЕУ е од критично значење. Повеќе од 11 милиони работници, што составува 4,5% од активните граѓани на ЕУ, работат во социјални претпријатија. Ова е показател за силната социјална ангажираност на секторот.
 • Еден впечатлив факт е дека секоја година едно од четирите новоосновани претпријатија во ЕУ е социјално. Ова говори за растот на интересот и важноста на социјалните претпријатија како модел за бизнис и социјална одговорност.
 • Посебно значење на социјалната економија во ЕУ се покажа во време на финансиската криза. За разлика од класичните бизниси, социјалните претпријатија беа поотпорни и продолжија да функционираат социјално и економски, ги задржувајќи работни места и вклучувајќи се во социјални проекти.

Социјалната економија не е само концепт, туку сила што усмерува напредок кон ЕУ. Бројките и влијанието јасно ги покажуваат предностите на социјалните претпријатија и социјалната одговорност како дел од бизнис моделите. Во време кога економската и социјална стабилност се важни, социјалната економија игра клучна улога во поддржување на заедниците и подобрување на квалитетот на живот во ЕУ.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Социјалното претприемништво – Патот кон Социјални Промени

Социјалното претприемништво не само што создава нови бизнис можности, туку и дава решенија на нашите социјални предизвици. Тоа е модел на бизнис кој се фокусира на генерирање на приходи, но и на решавање на социјални проблеми. За младите луѓе во Македонија, ова е шанса да ги комбинираат своите страсти и вештини со социјалната одговорност, да создадат нешто од значење за нивната заедница.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Примерот на Parade PUUR OOST во Кралството Холандија покажува како социјалното претприемништво може да биде средство за зголемување на заедничкиот ангажман и подобрување на квалитетот на живот. Овој настан, организиран од PUUR OOST business association и neighborhood concierge, претставува одличен пример за тоа како претприемачите и граѓаните можат да соработуваат заедно.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Парадата на Заедничките Иницијативи

На 2-ри Септември, Parade PUUR OOST го трансформираше квартот во централната општина OOST (Утрехт) во празник на креативноста и заедничкиот дух. Овој настан не беше само пазар на стоки и услуги, туку и израз на социјална ангажираност и претприемништво.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Локалните претприемачи ги претставуваа своите производи и услуги, но и учеа деца како да ги декорираат колачи, да цртаат на лице и да се забавуваат со сладолед.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Оваа иницијатива донесе смеа и среќа во срцата на децата, ги поддржа месните бизниси и обнови во општинската заедница. Ваквите настани се повеќе од обичен бизнис – тие го засилуваат духот на заедницата и го поттикнуваат социјалното претприемништво како начин на живот.

Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

Социјалното претпријатие не е обичен начин на претприемништво. Тоа е модел кој ги обединува економските и социјалните цели, со цел создавање на вредност за заедницата. Дефинирањето на социјалното претпријатие ги содржи следниве карактеристики:

 1. Претприемнички принципи во функција на заедницата: Социјалните претпријатија се основани на претприемнички принципи, но нивната примарна цел не е максимизирање на профитот на сопствениците, туку да служат на потребите на заедницата.
Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

2. Реинвестирање на профитот за социјални цели: Основната идеја зад социјалните претпријатија е да го реинвестираат значителниот дел од остварениот профит во социјални цели. Профитот се користи за постигнување на општествени промени и подобрување на условите на живот на заедницата.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  3. Иновативни приоди за одржлив развој: Социјалните претпријатија се насочени кон иновација и развој на одржливи решенија за социјални проблеми. Тие пребаруваат нови начини да ги решат предизвиците на заедницата.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  4. Две насоки на делување: Социјалните претпријатија често функционираат во две насоки. Прво, обезбедуваат добра и услуги за маргинализирани или неразвиени заедници. Второ, активно вработуваат лица од ранливи групи граѓани, создавајќи можност за инклузивен пазар на труд.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  5. Пазарно ориентирани, финансиски одржливи бизниси: Социјалните претпријатија се ориентирани кон пазарот и го обезбедуваат своето финансиско одржување преку успешно работење според пазарните механизми. Ова не значи дека не можат да примаат грантови, но фокусот е на финансиска одржливост.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  6. Партиципативно управување: Управувањето на социјалните претпријатија е демократско и партиципативно. Основачите, вработените и корисниците имаат можност да одлучуваат заеднички, согласно со внатрешни процедури.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  Социјалното претпријатие е концепт кој донесува иновација во начинот на претприемништво и го става фокусот на социјалната одговорност и подобрувањето на заедницата. Примерот на Parade PUUR OOST (Утрехт) во Кралството Холандија ја истакнува важноста на социјалните претпријатија како агенти за социјални промени и креирање на заедница со посилна врска и вкус за иновација.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  Социјалната Економија во ЕУ – Броеви и Влијание

  Социјалното претпријатие не е само локален концепт; тоа е дел од големата слика на социјалната економија во Европска унија (ЕУ). Социјалната економија во ЕУ сочинува значаен дел од економијата и носи важни социјални и економски придонеси. Еве неколку сфаќања за значењето и значењето на социјалната економија во ЕУ.

  • Социјалната економија во ЕУ сочинува впечатливи 10% од Бруто домашен производ (БДП) на ЕУ. Тоа не е само симболичен дел, туку значителен сектор кој влијае на економската стабилност и социјалната рамнотежа во регионот.
  • Вработувањето во социјалната економија во ЕУ е од критично значење. Повеќе од 11 милиони работници, што составува 4,5% од активните граѓани на ЕУ, работат во социјални претпријатија. Ова е показател за силната социјална ангажираност на секторот.
  • Еден впечатлив факт е дека секоја година едно од четирите новоосновани претпријатија во ЕУ е социјално. Ова говори за растот на интересот и важноста на социјалните претпријатија како модел за бизнис и социјална одговорност.
  • Посебно значење на социјалната економија во ЕУ се покажа во време на финансиската криза. За разлика од класичните бизниси, социјалните претпријатија беа поотпорни и продолжија да функционираат социјално и економски, ги задржувајќи работни места и вклучувајќи се во социјални проекти.

  Социјалната економија не е само концепт, туку сила што усмерува напредок кон ЕУ. Бројките и влијанието јасно ги покажуваат предностите на социјалните претпријатија и социјалната одговорност како дел од бизнис моделите. Во време кога економската и социјална стабилност се важни, социјалната економија игра клучна улога во поддржување на заедниците и подобрување на квалитетот на живот во ЕУ.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  Социјалното претприемништво – Патот кон Социјални Промени

  Социјалното претприемништво не само што создава нови бизнис можности, туку и дава решенија на нашите социјални предизвици. Тоа е модел на бизнис кој се фокусира на генерирање на приходи, но и на решавање на социјални проблеми. За младите луѓе во Македонија, ова е шанса да ги комбинираат своите страсти и вештини со социјалната одговорност, да создадат нешто од значење за нивната заедница.

  Примерот на Parade PUUR OOST во Холандија покажува како социјалното претприемништво може да биде средство за зголемување на заедничкиот ангажман и подобрување на квалитетот на живот. Овој настан, организиран од PUUR OOST business association и neighborhood concierge, претставува одличен пример за тоа како претприемачите и граѓаните можат да соработуваат заедно.

  Фото: POOR OOST, team of volunteers 2023

  За крај на овој пост

  Социјалното претприемништво е одличен начин за младите луѓе во Македонија да се активираат и да креираат позитивни социјални промени. Примерите од Parade OOST ни покажуваат дека со силата на иновацијата и социјалната одговорност, може да се создаде заедница која просперира.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  Веруваме дека ви пренесовме важни информации и ве поттикнамве на размислување и иницијативи кои ќе водат кон позитивни промени во РС Македонија. Доколку имате идеја на оваа тема и сакате да се вклучите во нашите активности, ви стоиме на располагање. Пишете ни и ќе се потрудиме да ви помогнеме.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  Европско искуство на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје во Кралството Холандија, не само што ни нуди инспирација, туку и нè потсетува дека сме дел од глобална заедница на социјални претприемници кои го менуваат светот на подобро. Како дел од балканот и нашата родна РС Македонија, ви пренесовме позитивно влијание во заедницата и како тоа изгледа во рамките на европското семејство.

  Доколку сакате да донирате за општествени цели, преку ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, можете да бидете сигурни дека вашите средства ќе бидат искористени со максимален социјален учинок. Ние сме предана организација која работи со социјална одговорност и длабок ангажман кон подобрување на заедницата. Вашиот придонес ќе биде директно усмерен кон проекти и иницијативи кои го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните и создаваат социјални промени. Пишете ни тука! Ви благодариме за вашата поддршка и доверба во нашата работа за подобрување на заедницата.

  Фото: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, POOR OOST 2023

  Преку проекти и иницијативи, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје позитивно влијае во областите на секторот на труд и социјалната политика, како и неформалното образование за децата во училишното и предучилишното образование. Ако сакате да се приклучите на нашата исклучително посветен тим и да допринесете со вашите вештини и ентузијазам, имаме отворени врати за волонтери. Ние го работиме ова долги години со длабока ангажираност и искусност, и сме сигурни дека вашата ангажираност ќе има позитивен влијание врз нашите проекти. Со вашиот придонес, ќе продолжиме да ги изградуваме и подобруваме условите за образование и социјални политики за децата и заедницата како целосно. Не чекајте, пријавете се тука и заедно изградиме подобро утре.

  Веруваме дека духот на социјалното претприемништво во рамките на европската унија (ЕУ) ќе стане добра пракса и во РС Македонија. Во тој контекст, сакаме да го споделиме со сите кои веруваат во сила на заедницата и идеите за подобрување на животот на сите граѓани.

  Текстот е авторски! За споделување на содржината и објавување (во целост или парцијално) потребно е да побарате дозвола од авторот и да го наведете изворот!

  Напишете коментар

  Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *