Организации

 • Црвен Крст на РСМ, ОО Центар – Скопје при Црвен Крст на РСМ, ОО Центар, претставуван од секретар Валентина Колеска.
  Потпишан и заверен 14.02.2020

Образовни установи

 • СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп при СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп, претставуван од директор Димче Настоски.
  Потпишан и заверен 18.02.2020
 • СУГС Владо Тасевски – Скопје при СУГС Владо Тасевски – Скопје, претставуван од директор Александар Сибиновски.
  Потпишан и заверен 03.10.2019
 • Техничко Технолошки Факултет – Велес при Универзитет Св.Климент Охридски – Битола, претставуван од декан Проф. Д-р Валентина Павлова.
  Потпишан и заверен 16.08.2017
 • Правен факултет Јустинијан Први – Скопје, при Универзитет Св. Кирил и Методиј

Универзитети

 • Albanian University UFO – Albania
 • Albanian University WISDOM – Albania

Компании

 • “KROMBERG & SCHUBERT“ – Битола. Друштво за производство и трговија, претставувано од  Тања Милисковиќ и Уве Шилиг Друштво “КШМК“.
  Потпишан и заверен 31.01.2018

Национални установи НУУБ

 • НУУБ “Св.Климент Охридски“ – Битола претставуван од в.д. директор М-р Јелена Петровска.
  Потпишан 14.11.2017
 • НУ-УБ “Гоце Делчев“ – Штип, застапувано од директор Милена Ристова
  Потпишан Ноември 2017

Центри за култура

 • НУ Центар за Култура “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – Струга, претставуван од в.д.Директор Богомир Наумоски.
  Потпишан 30.11.2017

Локални установи

 • ЛУБ “Благој Јанков Мучето“ – Струмица, претставуван од директор Тања Гошева.
  Потпишани заверен 10.11.2017

Библиотеки

 • НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид, претставувано од директор Гордана Змејковаска.
  Потпишан и заверен 01.12.2017
 • ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски“ – Куманово, претставувана од директор Марјан Петковски.
  Потпишан 04.12.2017

Музеи

 • ЛУ “Градски Музеј” – Крива Паланка, претставуван од Драган Величковски, директор.
  Потпишан 25.01.2018

Градинки

 • Јавна Општинска Установа за деца, детска градинка “Ангел Шајче“ – Куманово, претставувана од директорка Марина Алексовска.
  Потпишан и заверен 07.12.2017

Општини

 • Општина “Струмица” – Струмица.
  Склучен Ноември 2017

Партнери

 • “VITA DIET SPA KLUB“ – Скопје, друштво за интелектуални услуги.
  Договор за деловна соработка склучен на 16.04.2017
 • “ЗДРУЖЕНИЕ АТЛЕТА 2003“ – Скопје, спортски клуб за фитнес, аеробик и бодибилдинг.
  Договор за деловна соработка склучен на 08.05.2017
 • “HOTEL CENTAR” – Скопје, друштво за промет и услуги ПОЛЕТ ДОО.
  Договор за деловна соработка склучен 28.04.2017
 • “STONE BRIDGE SUITES” – Скопје, друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ – ХОТЕЛ ДОО Скопје.
  Договор за деловна соработка склучен 10.07.2017
 • “ГРАДСКИ КЕЈ“ – Скопје, друштво за угостителство, промет и услуги.
  Договор за соработка склучен 27.04.2017
 • “СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ“ – Скопје, друштво за спорт и рекреација.
  Договор за сорабортка со хотел “РУСИЈА” склучен 10.05.2017
 • “БЕЛА КУЌА“ – Битола, хотел и бистро бар, претставувано од директор Миле Јанчевски.
  Договор за деловна соработка склучен 18.04.2017