Книги во издание на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО всушност претставува комплетен навигациски водич за невербална комуникација. Во книгата се зборува за историјата на невербалната комуникација, нејзината природа, еволуција на говорот на телото. Универзални фацијални експресии, читање и анализирање на луѓето околу нас. Разбирање на туѓите гестови, знаци и други фактори (сигнали и значење).

Во книгата професорот пишува за убавината и убавиот збор на куртуазивноста и емпатија, за експресија и светот на емоции и за ред други убави нешта. Нашата секојдневна преокупација и позиција што секој од нас ја има во општеството не тера на различни конверзации со луѓе од различни профили и различни“ светови”.

Па би рекле: високоинтелигентни, сензитивни, праведни, срамежливи и тн. Ако таквите поими ги сублимираме и вршиме некаква симбиоза без двоумење ќе поминеме во “емпатија”. Последново “емпатија” е широк поим кој што тешко може да се дефинира.

Проф. Д-р. Зендел Абедин Шехи се потруди на еден начин да ја претстави како способност за разбирање на емоциите на други луѓе и правилно реагирање на истите. Можеби интересно Ви звучи, а можеби и малку комплицирано. 

Човекот со визија и сон вели:

Имам еден сон кога еден ден сите граѓани ќе сфатат дека унитарноста и респектот на заедничките вредности ќе ги инвестираат во доверба и љубов каде што луѓето без предрасуди и омраза, без причина ќе научат со заеднички сили да ги победат сите препреки што ги ограничуваат да бидат дел од светот што припаѓаат.

Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи

Издавач: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
Автор: Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Дизајн на обвивка: Дејан Величковик
Наслов на книгата: ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и Универзитетска библиотека
“Св.Климент Охридски”, Скопје
159.925:808.5

Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Говорот на телото – Скопје :
ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, 2017 год. – 204 стр. : фотографии ; 20 см

ISBN 978-608- 4782-02- 5

а) Говор на телото – Психологија и експресија- Невербална комуникација

COBISS.MK-ID 104511498

Печати: ДИГИПРИНТ
Тираж: 500

Скопје, Октомври 2017


KÖRPERSCHPRACHE

Verlag: Europäisches Institut Skopje
Autor: PhD. Zendel Abedin Shehy
Gestaltung: Dejan Velickovik
Name des buches: KÖRPERSCHPRACHE

CIP – Enheitsaufnahme
Nationale und Universitätsbibhlioteken
"Hg.Kliment Ohridskiki", Skopje
159.925:808.5
PhD. Zendel Abedin Shehi – Skopje

KÖRPERSCHPRACHE  / – Skopje : Europäisches Institut Skopje

2017. – 152 pag. : foto's; 24 см
ISBN 978-608- 4782-04- 9

а)    KÖRPERSCHPRACHE   – Psychologie van expressie – non-verbale communicatie

COBISS.MK-ID 105031690
Driuck: DIGIPRINT
Exsemplare: 100

Skopje, October 2018


BODY LANGUAGE

Publisher: European Institute Skopje
Autor: PhD. Zendel Abedin Shehy
Designer of cover: Dejan Velickovik
Title of the book: BODY LANGUAGE

CIP – Cataloging in a publication
National and University Library
“St. Kliment Ohridski”, Skopje

159.925:808.5

PhD. Zendel Abedin Shehi – Skopje
Body language / – Skopje : European Institute Skopje
2017. – 152 pag. : photography’s; 24 см

ISBN 978-608- 4782-04- 9

а) Body language – Psychology of expression – Nonverbal communication

COBISS.MK-ID 104512010

Skopje, October 2018


GJUHA E TRUPIT

Botues : Instituti Evropian Shkup
Autori : PhD. Zendel Abedin Shehi
Titulli i librit : GJUHA E TRUPIT
Përkthyen në gjuhën shqipe nga gjuha maqedone : Saduddin Çelebiu, Reudan Çelebiu
Redaktor gjuhësor : Saduddin Çelebiu
Përpunim kompjuterik : Dejan Velickovik

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka
“Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje
159.925:808.5
PhD.Zendel Abedin Shehi – Shkup:

GJUHA E TRUPIT – Instituti Evropian Shkup

2017 god. – 152 str. :photos: 20 sm
ISBN 978-608- 4782-03- 2

а) Gjuha e trupit – Psikologji e hulumtimit – komunikim joverbal

COBISS.MK-ID 104511754

Shtypi  : DIGIPRINT
Kopje: 500

Shkup, Tetor  2017


GOVOR TELA

Izdavač: Evropski institut Skopje
Autor: Prof.D-r Zendel Abedin Šehi
Naslov knjige: GOVOR TELA
Prevodilac: Mira Karan
Lektor: Robin Karan

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna I Univerzitetska biblioteka
“Sv. Kliment Ohridski” , Skoplje
159.925:808.5

Prof.D-r Zendel Abedin Šehi – Skoplje:
Evropski institut Skopje
2018 god. – 152 str. : fotografije: 20 sm
ISBN 978-608- 4782-12- 4

а) GOVOR TELA – Psihologija izražavanja – Neverbalna komunikacija

COBISS.MK-ID 106059274

Štampa: DIGIPRINT
Primeraka: 500

Skopje Mart , 2018