Издавач: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
Автор: Верица Пандилоска
Уредник: Звонко Гичев
Лектор: Гордана Ацевска
Дизајн на обвивка: Дигипринт
Фотографија на обвивка: Дејан Миличевиќ Печати: ДИГИПРИНТ Скопје, Јуни 2021

CIP – Каталогизација во публикација Национална и Универзитетска Библиотека “Св.Климент Охридски”, Скопје 159.925.8

ISBN 978-608-4880-03-5 COBISS.MK-ID 54162693

Во мојот живот не научив само секојдневно да отварам очи кога ќе се разбудам, туку научив да ги разбирам луѓето и нивните светови каде што припаѓаат. Научив да ја читам и да ја рабирам нивната омраза, нивните лаги, или како што би рекол човекот што ме воведе во светот на невербалното, мојот ментор, белите лаги, нивната лукавост, бистрина, иронија, сарказам и секако најблагодарната вредност, а тоа е добрината.

Верица Пандилоска Гичева