ЕУ ИНСТИТУТ Скопје покрај своите основни прокетни активности исто така обезбедува и дополнителни услуги за компании, семејства и организации кои што вклучуваат обуки и консултации на поединци, претпријатијата и семејства во следниве домени.

Воглавно, услугите на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје ги опфаќаат следниве активности:

  • Идентификување на потребите и приоритетите на граѓаните во различни домени и свери на делување
  • Изработка на персонализирани стратегии и програми со предлог за нивна имплементација
  • Обуки,семинари, работилници за вработени, наставно образовен кадар, претпријатија, поедници, групи
  • Евалуација
  • Помош и совети

Листа на услуги:

Оваа листа не е исцрпна и може да се надгради со други видови на соработка во зависност од потребите на поединци, групи, институтции и компании.