Проект: Зајакнување на самодоверба и мотивација за жртви на семејно насилство

Партнер во проектот: Општина Аеродром

Целна група: Жртви на семејно насилство кои живеат на територија на Општина Аеродром

Опис на активноста: Информативна кампања за подигнување на свеста, развивање на план и материјал за обуки, испорака на обуки, развивање и испорака на видео спот и прирачник, промоција на проектот, завршна манифестација, медиумска покриеност.

Цел на активноста: Поддршка на жртви од семејно насилство со зајакнување на самодоверба и мотивација преку модел на директно граѓанско учество во општината, во насока на развивање и зголемување на граѓанската идентификација преку комуникациски вештини.

Времетраење: 12 месеци.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 2021

Партнер во проектот: Битола Њуз –Битола и Тајм мк

Целна група:

Категорија 1 -Средношколци, студенти и младинци до 29 години

Категорија 2 -Возрасно население од приватен и јавен сектор во РСМ

Опис на активноста: Објава на неделни статии со содржина невербална комуникација.

Цел на активноста: Зајакнување на капацитетите и поддршка на граѓанскиот сектор за развивање на комуникациска писменост на младо и возрасно население во РСМ, регион Битола и Охрид.

Времетраење: 12 месеци.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: Ментална хигиена за деца (воспитувачи и родители) во предучилишна возраст

Партнер во проектот: Општина Центар

Целна група: Деца од предучилишна возраст, како и воспитувачи и родители кои ги посетуваат градинките на територија на Општина Центар.

Опис на активноста: Креирање иновативна интерактивна програма за подобрување на социо-емоционален развој на децата во предучилишна возраст (воспитувачи) и зајакнување на нивните капацитети преку подобрување на менталното здравје.

Цел на активноста: Зајакнат ментален капацитет, подобрена концентрација и внимание, силна емоционална основа за понатамошен развој, развиени социјални вештини, квалитетно исполнето време во градинката, зајакнат капацитет на воспитувачите, успешна локална акција помеѓу деца-родители-воспитувачи, подобрени односи со луѓе.

Времетраење: 2 месеци.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА, МОТИВАЦИЈА

Партнер во проектот: Општина Аеродром

Целна група: Средношколци, студенти и младинци до 29 години кои живеат на територија на Општина Аеродром

Опис на активноста: Обуки за млади на тема самодоверба, комуникациски вештини, лична мотивација и инспирација. Подготовка на целната група млади преку 6 модули наменски подготвени за личен раст и развој преку неформално образование.

Цел на активноста: Правилно развивање и насочување на младината за зајакнат кариерен развој, понатамошно школување, полесно вработување и давање максимален придонес во општеството.

Времетраење: 6 месеци.

________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: “7ма ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА“

Тема: Фокус на иднината – заеднички да се соочиме со предизвикот на пост Ковид-19

Партнер во проектот:

 • Институт за применети студии по бизнис – IASB – Тирана, Албанија;
 • ЕУ ИНСТИТУТ Скопје – Северна Македонија;
 • Љубљанска школа за бизнис – ВСПВ – Словенија;
 • Националниот педагошки универзитет Х.С.Сковорда Карков – Украина;
 • Висока школа за осигурување и финансии – ВУЗФ – Бугарија;
 • Балтичка меѓународна академија – Латвиска Република;
 • Универзитет Андреј Сагуна – Романија
 • Универзитетски колеџ „Канадски институт за технологија“ – Тирана, Албанија;

Опис на активноста: Овој настан доаѓа оваа година како еден од формите за изразување на соработката меѓу страните преку развој на научно истражување во мултидисциплинарни области како што се: економија, право, образование, социо-политички науки и стручни студии.

Области на конференцијата:

 • Образование;
 • Економија, финансии и сметководство, менаџмент, маркетинг и туризам;
 • Компјутерски науки, информатичка технологија;
 • Професионални студии
 • Закон;

Следните точки послужија како водечки теми за работата на Конференцијата, но тие не се ограничувачки;

Образование – Образованието ќе ни помогне да градиме иднина!

 • зајакнување на литературата, јазиците, образованието и општествените науки;
 • реформа во образованието;
 • Трендови во академско и практично истражување;
 • Образовниот систем наспроти пандемијата Ковид-19;
 • Предизвик за учење на далечина / учење преку Интернет за наставници, различна работа и стрес;
 • Реформи на образованието во средно училиште и во основно училиште;
 • Проблеми на социјална изолација во учењето на далечина и психолошки последици врз младите;
 • Подобрувања во образованието за да се олесни интеграцијата во работниот процес и создавањето работни места;

Економија во профилите на финансии, сметководство, менаџмент, администрација, туризам, маркетинг, ревизија и деловна информатика.

 • Улогата на дигитализацијата во образованието.
 • Глобална одржливост;
 • Предизвиците и можностите за постигнување на целите на одржлив развој (ЦДГ);
 • Предизвици и можности во економијата, управувањето и мултидисциплинарната перспектива на социјалните науки.

Правни во профилите на јавно, граѓанско, кривично и деловно право.

 • Динамика и проблеми во итни ситуации, во контекст на меѓународните односи.
 • Институционални и процедурални гаранции за време на пандемиската состојба;
 • Правата извршени од пандемијата Ковид-19 и реакциите на државите на неа;

Предизвици и иновации во интеграцијата на регионот на Западен Балкан во периодот на пандемијата;

 • Законски права и финансии;
 • Заштита на малцинските акционери во фрагментирани акционерски друштва; Resp Одговор на катастрофи – тест и тренд за развој на општеството.
 • Одржување на животниот стандард – Одговорност на институциите и општеството.
 • Итни случаи – менталитетот од минатото.

Стручни технички студии по механички, електрични, компјутерски профили и пошироко:.

 • Обновлива енергија;
 • Автоматизација на роботски процеси;
 • Електротехничко и електронско инженерство;
 • Образование и информатичка технологија;
 • Технолошки тренд по Covid-19;
 • Вештачка интелигенција и машинско учење;

Времетраење: 1 месец

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: “3та ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА“

Тема: Предизвици во менаџментот при пандемија КОВИД-19, професионални одговорности и човекови права

Партнер во проектот: Европски Институт за менаџмент, право и дипломатија“, “Еуро Колеџ“-Куманово, “Скопје Метрополитен Колеџ“, Универзитет “Бизнис Колеџ“- Тирана, Албанија

Опис на активноста: Да ги пречека интернационалните партнери на образовните институции кои работат во областа на пред-и пост-универзитетско образование, институции за креирање на централна политика во земјата и да обедини истражувачи од областа на економијата, правото и психологијата и преку нивната работа да ја истакнат важноста денес и во иднина за развој на образованието, деловниот сектор и целокупната интеграција на балканскиот регион.

Области на конференцијата:

 • Економија( во профилите: менаџмент, маркетинг, администрација, финансии, деловна информатика)
 1. Менаџмент предизвици за време на Ковид-19
 2. Потребни економски мерки
 3. Ставови на владата кон приватниот сектор
 4. Маркетинг предизвици
 5. Нови можности за приходи
 6. Онлајн продажба
 7. Дигитална писменост за време на Ковид-19
 • Психологија ( образовна психологија, бихевиоризам, вредности, човечко достоинство, развојна психологија)
 • Право ( деловно, меѓународно, јавно и граѓанско право)
 1. Човекови права
 2. Работнички права за време на пандемија
 3. Стопанско право за време на пандемија
 4. Почитување на законите и мерките за време на пандемија

Цел на активност:

 • Презентација на трудови и дискусии
 • Инструкции за авторски абстракт
 • Публикација на активности од конференцијата и 3 најдобри трудови

Времетраење: 1 месец

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: ЈОГА КАКО ФИЗИЧКА И МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19

Партнер во проектот: Ана Хата Јога

Целна Група:

Категорија 1 -Средношколци, студенти и младинци до 29 години

Категорија 2 -Возрасно население

Опис на активноста: Објава на неделни статии поддржани со он-лајн видео серијал на тема Јога.

Цел на активноста: Мотивација, јанење и поддршка на граѓанскиот сектор преку јога совети и вежби како успешни алатки и техники за развој на сите аспекти на човековата личност на физичко, интелектуално, духовно и емотивно ниво. Поттикнување на позитивна енергија, личен развој и потенцијал во услови на изолација, самоизолација и глобална пандемија.

Времетраење: 2 месеци.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: САМОДОВЕРБА

Целна Група: Средношколци, студенти и младинци 15-29 години

Партнер во проектот: Битола Њуз –Битола и Тајм мк

Опис на активноста: Објава на неделни статии на тема лична самодоверба

Цел на активноста: Јакнење на капацитетите на целната група преку статии и поддршка на тема самодоверба. Поттикнување на позитивна енергија и креирање на квалитетно ментално здравје.

Времетраење: 3 месеци.