2024

Проект: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА ВОСПИТНО ОБРАЗОВЕН КАДАР ВО ГРАДИКИТЕ

Партнер во проектот: Општина АЕРОДРОМ

Целно подрачје и локација: Градинки на територија на Општина АЕРОДРОМ

Цел: Зајакнување на капацитетите на воспитно бразовните работници, воспитувачки/негувателки и стручни служби

Целна Група: Воспитно образовен кадар во градинките

Опис на активноста: Хибриден модел на он-лајн обука и програма со физичко присуство, реализација на анкета за креирање на јавно мислење, креирање Методологија на општествено опкружување и програма за обуки за подобрување и зајакнување на лични и колективни комуникациските вештини на кадарот во во градинките.

Период на имплементација: 3 месеци