2021

Проект: Зајакнување на самодоверба и мотивација за жртви на семејно насилство

Партнер во проектот: Општина Аеродром

Целна група: Жртви на семејно насилство кои живеат на територија на Општина Аеродром

Опис на активноста: Информативна кампања за подигнување на свеста, развивање на план и материјал за обуки, испорака на обуки, развивање и испорака на видео спот и прирачник, промоција на проектот, завршна манифестација, медиумска покриеност.

Цел на активноста: Поддршка на жртви од семејно насилство со зајакнување на самодоверба и мотивација преку модел на директно граѓанско учество во општината, во насока на развивање и зголемување на граѓанската идентификација преку комуникациски вештини.

Времетраење: 12 месеци. Проектот е во подготовка….

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: “ОД БЛИСКУ СО….“

Целна група:

Категорија 1 – Средношколци, студенти и младинци до 29 години

Категорија 2 – Возрасно население од приватен и јавен сектор во РСМ

Опис на активноста: Објава на неделни мотивациски приказни на успешни лица од различни професии и дејности.

Цел на активност: Придонес и позитивно влијание на целните категории преку објава на неделни мотивирачки приказни на успешни лица кои преку своите стории ќе придонесат кон позитивно влијание во општеството.

Времетраење: 12 месеци. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 2021

Партнер во проектот: Битола Њуз –Битола и Тајм мк

Целна група:

Категорија 1 -Средношколци, студенти и младинци до 29 години

Категорија 2 -Возрасно население од приватен и јавен сектор во РСМ

Опис на активноста: Објава на неделни статии со содржина невербална комуникација.

Цел на активноста: Зајакнување на капацитетите и поддршка на граѓанскиот сектор за развивање на комуникациска писменост на младо и возрасно население во РСМ, регион Битола и Охрид.

Времетраење: 12 месеци. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________