2023

Реализирана обука: ВЕРБАЛНА VS НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Обука за кадарот во ООУ “Мирче Ацев“ – Скопје 25.03.2023

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ КАДАР ВО ГРАДИКИТЕ

Партнер во проектот: Општина ГАЗИ БАБА

Целно подрачје и локација: Градинки на територија на Општина ГАЗИ БАБА

Цел: Зајакнување на капацитетите на воспитно бразовните работници, воспитувачки/негувателки и стручни служби

Целна Група: Воспитно образовен кадар во градинките

Опис на активноста: Креирање методологија на општествено опкружување и програма за обуки за подобрување и зајакнување на лични и колективни комуникациските вештини на кадарот во градинките.

Период на имплементација: 3 месеци. Проектот е во тек.


Проект: ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Цел: Подобрување на квалитетот на живот преку имплементирање на знаење од пазарот на капитал( лични, семејни финансии ) и зајакнување на капацитетите на граѓаните преку креирање на финансиска слобода.

Целна Група: Средношколци, студенти, младинци и возрасно население од приватен и јавен сектор.

Период на имплементација: 12 месеци. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: “ОД БЛИСКУ СО….“

Целна група:

Категорија 1 – Средношколци, студенти и младинци до 29 години

Категорија 2 – Возрасно население од приватен и јавен сектор во РСМ

Опис на активноста: Објава на неделни мотивациски приказни на успешни лица од различни професии и дејности.

Цел на активност: Придонес и позитивно влијание на целните категории преку објава на неделни мотивирачки приказни на успешни лица кои преку своите стории ќе придонесат кон позитивно влијание во општеството.

Времетраење: 12 месеци. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________