2021

Проект: Зајакнување на самодоверба и мотивација за жртви на семејно насилство

Партнер во проектот: Општина Аеродром

Целна група: Жртви на семејно насилство кои живеат на територија на Општина Аеродром

Опис на активноста: Информативна кампања за подигнување на свеста, развивање на план и материјал за обуки, испорака на обуки, развивање и испорака на видео спот и прирачник, промоција на проектот, завршна манифестација, медиумска покриеност.

Цел на активноста: Поддршка на жртви од семејно насилство со зајакнување на самодоверба и мотивација преку модел на директно граѓанско учество во општината, во насока на развивање и зголемување на граѓанската идентификација преку комуникациски вештини.

Времетраење: 3 месеци. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: Ментална хигиена за деца (воспитувачи и родители) во предшколска возраст

Партнер во проектот: Општина Центар

Целна група: Деца од предшколска возраст, како и воспитувачи и родители кои ги посетуваат градинките на територија на Општина Центар

Опис на активноста: Креирање иновативна интерактивна програма за подобрување на социо-емоционален развој на децата во предшколска возраст (воспитувачи) и зајакнување на нивните капацитети преку подобрување на менталното здравје.

Цел на активноста: Зајакнат ментален капацитет, подобрена концентрација и внимание, силна емоционална основа за понатамошен развој, развиени социјални вештини, квалитетно исполнето време во градинката, зајакнат капацитет на воспитувачите, успешна локална акција помеѓу деца-родители-воспитувачи, подобрени односи со луѓе.

Времетраење: 1 месец. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА, МОТИВАЦИЈА

Партнер во проектот: Општина Аеродром

Целна група: Средношколци, студенти и младинци до 29 години кои живеат на територија на Општина Аеродром

Опис на активноста: Обуки за млади на тема самодоверба, комуникациски вештини, лична мотивација и инспирација. Подготовка на целната група млади преку 6 модули наменски подготвени за личен раст и развој преку неформално образование.

Цел на активноста: Правилно развивање и насочување на младината за зајакнат кариерен развој, понатамошно школување, полесно вработување и давање максимален придонес во општеството.

Времетраење: 3 месеци. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: “ОД БЛИСКУ СО….“

Целна група:

Категорија 1 -Средношколци, студенти и младинци до 29 години

Категорија 2 -Возрасно население од приватен и јавен сектор во РСМ

Опис на активноста: Објава на неделни мотивациски приказни на успешни лица од различни професии и дејности.

Цел на активност: Придонес и позитивно влијание на целните категории преку објава на неделни мотивирачки приказни на успешни лица кои преку своите стории ќе придонесат кон позитивно влијание во општеството.

Времетраење: 12 месеци. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 2021

Партнер во проектот: Битола Њуз –Битола и Тајм мк

Целна група:

Категорија 1 -Средношколци, студенти и младинци до 29 години

Категорија 2 -Возрасно население од приватен и јавен сектор во РСМ

Опис на активноста: Објава на неделни статии со содржина невербална комуникација.

Цел на активноста: Зајакнување на капацитетите и поддршка на граѓанскиот сектор за развивање на комуникациска писменост на младо и возрасно население во РСМ, регион Битола и Охрид.

Времетраење: 12 месеци. Проектот е во тек.

_________________________________________________________________________________________________________________________