Основни цели на ЕУ ИНСТИТУТ:

 

• Истражувачки проекти за меѓународно право, политика, односи и дипломатија.

• Едукативни активности од различни области во контекст на европските вредности

• Развој и унапредување на меѓународното студирање и дипломатија

• Унапредување на менаџментот во микро и макро економските односи

• Подигнување на свеста при остварување на економските права на граѓаните

• Презентирање и користење на јавното мислење во унапредување на европските вредности

• Проекти од област на локалната самоуправа

• Развој и промовирање на проекти од областа на меѓуетнички односи

• Развој и промовирање на проекти за реконструкција на објекти за различна дејност

• Организирање на спортски активности

• Испитување на пазарот на труд и капитал и останати активности

• Развивање и подобрување на индустриските односи

• Помагање и промовирање на европските вредности преку разни печатени и електронски медиуми

• Развој и промовирање на проекти од сферата на медиумите и комуникациите

• Промовирање за употреба на дипломатијата во решавање на актуелните проблеми

• Правна анализа на правните прописи во позитивното и споредбеното право со европското право

• Истражувања на правно-економските односи и фактори кои влијаат на поширокиот општествен развој во сооднос со европските вредности

• Предлагање на конкретни правни и економски решенија за приближување кон ЕУ

• Развивање и унапредување на дипломатската наука и мисла

• Други цели

 

Целите ги остваруваме преку:

 

• Учество во проекти за припремање на елаборати и стручни експертизи

• Организирање на семинари, конгреси, трибини

• Организирање на образовно-едикативни настани

• Работа со граѓани на непосреден начин

• Испитување на јавното мислење

• Организирање на културно-уметнички манифестации

• Издавање на книги, брошури и други печатени и електронски медиуми

• Соработка со дипломатски претставништва

• Соработка со домашни и меѓународни институции од областа на менаџментот, право, дипломатија и европски вредности

• Организирање и остварување соработка со министерства и општини

• Делење на пропагандно-рекламен-промотивен материјал