Финансиска писменост

Цел

Подобрување на квалитетот на живот преку имплементирање на знаење од пазарот на капитал( лични, семејни финансии ) и зајакнување на капацитетите на граѓаните преку креирање на финансиска слобода.

Период на имплементација

12 месеци

Целна Група

Средношколци, студенти, младинци и возрасно население од приватен и јавен сектор.

 • 16 Јануари 2020 година, НУУБ Св.”Климент Охридски” Битола
 • 17 Јануари 2020 година, НУУ “Григор Прличев“ Охрид
 • 24 Јануари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 27 Јануари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 04 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 06 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 07 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 08 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 12 Февруари 2020 година, НУУБ Св.”Климент Охридски” Битола
 • 13 Февруари 2020 година, НУУ “Григор Прличев“ Охрид
 • 19 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 20 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 21 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 25 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 28 Февруари 2020 година, Хотел & Бистро Бар Бела куќа, Битола
 • 11 Март 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 04 Март 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 02 Април 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 14 Мај 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 06 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 11 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 16 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 11 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 23 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 30 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 02 Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 07 Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 15 Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 30 Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 24 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 03 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 10 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 17 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 24 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 01 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 08 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 15 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 29 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)

Емпатија помеѓу медицински кадар и пациенти

Поддршка и помош за имплементирање на добри практики и емпатија за одржливи комуникациски вештини помеѓу медицинскиот персонал и граѓаните во  во Клинички Центар Скопје Гинекологија, РСМ.

Цел

Проектот има за цел да влијае на зголемувањето на емпатијата и одржливи комуникациски вештини помеѓу лекарите и медицинскиот персонал, како и кон граѓаните ( пациенти ) како крајни корисници на услуги. Зајакнување на капацитетите на медицинскиот персонал во однос на нивната отчетност, ефикасност и одржливост за ефективно вклучување и учество во процесот на креирање на квалитетни комуникациски релации во здравството

Период на имплементација

4 работни часа

Целна Група

Сестри, лекари и администрација во Клинички Центар Скопје, Гинекологија

Крајни корисници

Медицински персонал во КЦ Скопје, Гинекологија.

Ментална хигиена во услови на Ковид-19 криза и глобална пандемија

Ова е проект за помош и поддршка на граѓанскиот сектор за креирање на одржлива ментална хигиена во услови на глобална пандемија и Ковид-19 криза. Се имплементира на национално ниво во РСМ. 2020 година, светот се соочи со глобална пандемија предизвикана од вирусот „Ковид-19“. Мотивирани од ваквите глобални случувања ние како ГО решивме фокусот да го ставимена на унапредувањето на менталното здравје во услови на пандемија и превенција на создавање на одредени ментални заболувања во овие моменти на криза кај популацијата на младо, но и возрасно население.

Цел

Зголемување на позитивно влијание и надминување, прилагодување на новонастанатата ментална состојба на граѓаните предизвикана од глобалната пандемија и Ковид-19 криза. Реализација на он-лајн програма за неформална доедукација на soft skills за млади волонтери на Црвен Крст ОО Центар и ОО Кисела Вода, подготовка на родители-деца и воспитно образовен кадар при практикување на он-лајн настава, совети за родители кои имаат деца кои се дел од ранлива катаегорија на граѓани и се со блага ментална ретардација и возраст до 11 години, со крајна цел за обезбедување на позитивни социјални промени.

Период на имплементација

10 месеци

Целна група

Целна група на проектот се младитеволонтери на Црвен Крст ОО Центар и ОО Кисела Вода, родители кои имаат деца со лесна ментална попреченост, воспитно образовен кадар, родители и деца кои практикуваат он-лајн настава во РСМ.

Крајни корисници

Млади волонтери на Црвен Крст ОО Центар и ОО Кисела Вода, родители кои имаат деца со лесна ментална попреченост, воспитно образовен кадар, родители и деца кои практикуваат он-лајн настава и сите останати граѓани на РСМ.

Активности

 • Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • Од: Август 2020 година До: Декември 2020

Основи на дигитална писменост

Партнер во проектот е ПЕГАСУС ЕЛС училиште за странски јазик Тетово.

Цел

Зголемување на добри практики и транспарентност при работа со он-лајн настава во услови на глобална пандемија за воспитно образовниот кадар во основните и средни училишта во РСМ.

Период на имплементација

6 месеци

Цели на проектот

Промовирање транспарентност и препознавање на постигнувањата и квалификациите при он-лајн учење, вклучувајќи го и неформалното образование, користејќи бесплатни дигитални комуникациски канали и алатки.

Крајни корисници

Воспитно образовен кадар кој работи на територија Тетово, Штип, Кочани, Струмица и Скопје.

Активности

 • 24 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 25 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 26 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 27 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 23 – 26 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 17 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)

Комуникациски вештини

Медиски партнер на проектот се Битола Њуз – Битола и Публицитет мк – Охрид.

Цел

Поддршка на граѓанскиот сектор за развивање на комуникациска писменост преку модел на директно граѓанско учество во регион на Битола и Охрид во насока на развивање и зголемување на граѓанската идентификација пореку комуникациски вештини.

Период на имплементација

6 месеци

Крајни корисници

Граѓански сектор во регионот Битола и Охрид.

Самодоверба

Медиски партнер на проектот се Битола Њуз – Битола и Публицитет мк – Охрид.

Цел

Зголемување на човечките капацитети кај граѓанскиот сектор  кои ќе работат на зајакнување на самодоверба кај младо и возрасно население за интеграција на подобри граѓани во општеството.

Период на имплементација

4 месеци

Крајни корисници

Граѓански сектор во регионот Битола и Охрид.