Повик за трудови и документи за III-та Интернационална Научна Конференција

категорија: конференции | 0

Конференцијата ќе се одржи онлајн на 27 Февруари 2021 година, со почеток во 10ч на платформата ZOOM.

Тема:

„Предизвици во менаџментот при пандемија КОВИД-19, професионални одговорности и човекови права“

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Да ги пречека интернационалните партнери на образовните институции кои работат во областа на пред-и пост-универзитетско образование, институции за креирање на централна политика во земјата и да обедини истражувачи од областа на економијата, правото и психологијата и преку нивната работа да ја истакнат важноста денес и во иднина за развој на образованието, деловниот сектор и целокупната интеграција на балканскиот регион.

Сите конференциски трудови ќе бидат објавени во изданието за кодекси за ISBN и најдобро оценети трудови од научниот одбор ќе биде објавен во следниот број на меѓународен научен журнал.

Официјални јазици на конференцијата ќе бидат англиски, македонски, албански, српски, хрватски.

Котизација за учество: 3.150 денари по учесник. Уплата на жиро с-ка: НЛБ 210073152360148

Секој учесник-автор, освен импакт фактор, добива заверена објава на апстракт, сертификат, како и можност да биде објавен апстрактот на меѓународен научен журнал.

ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

За подобро организирање на развојот на пленарните сесии паралелно, ќе ги насочиме и  поделиме презентациите на оваа конференција според следниве три области:

 • Економија
 • Психологија
 • Право

Следните точки ќе послужат како водич за учество на конференцијата.

Економија во профилите: менаџмент, маркетинг, администрација, финансии, деловна информатика

 • Менаџмент предизвици за време на Ковид-19
 • Потребни економски мерки
 • Ставови на владата кон приватниот сектор
 • Маркетинг предизвици
 • Нови можности за приходи
 • Онлајн продажба
 • Дигитална писменост за време на Ковид-19

Право во профилите: деловно, меѓународно, јавно и граѓанско право

 • Човечки права
 • Работнички права за време на пандемија
 • Стопанско право за време на пандемија
 • Почитување на законите и мерките за време на пандемија

Психологија во профилите: образовна психологија, бихевиоризам, вредности, човечко достоинство, развојна психологија.

 • Психологија на когнитивна перцепција
 • Ментална хигиена за време на Ковид-19
 • Како да се контролираат стравовите
 • Совети против анксиозност и депресија за време на ковид-19
 • Однесување на раководството кон вработените за време на Ковид-19

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТРУДОВИ И ДИСКУСИЈА

Конференцијата ќе се одржи на пленарна седница и во посебни панели. Секој говорник (освен главни говорници) има 15 минути да ги презентира своите проблеми и заклучоци. Учесници (авторите) треба самите да ја презентираат својата работа за време на панел сесиите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРСКИОТ АПСТРАКТ

Апстрактот треба да има не повеќе од 300 зборови и јасно да ја означува целта, методологијата и заклучоците на трудот. Авторите можат да ја наведат темата за конференцијата на која тие работат и да обезбедат 4-5 клучни зборови. Ве молиме наведете го вашето име, наслов или титула, полна адреса, институција и важност на темата за конференцијата. Апстрактите треба да се испратат по е-пошта на: contact@euinstitute.eu

ВАЖНИ ДАТУМИ

 • 23 февруари 2021 год. Краен рок за доставување на апстракти
 • 24 февруари 2021 год. Известување за доставување на апстракти
 • 25 март 2021 год. Краен рок за плаќање и испраќање на мандатот1
 • 26 март 2021 год. Краен рок за финална верзија на трудови подготвени за објавување

ФОРМА НА АПСТРАКТ

Наслов на трудот
(14 поени Times New Roman, Bold, Centered)
Име и презиме – 1
Институцијата во која работите (12 Times New Roman, центар, за автор број 1)
Име и презиме – 2
Институцијата во која работите (12 Times New Roman, центар, за автор број 2)

Апстракт

Резимето треба да биде ограничено на максимум 300-350 зборови. Апстрактот треба да е со едно празно место, воведен параграф и резиме на најважните елементи на трудот. Од авторите се бара јасно да ја наведат содржината и целта на нивната студија, вклучително и воведи, истражувачки прашања, применети научни методи, наоди, клучни резултати, препораки и предлози. Апстрактот треба да биде напишан во Microsoft Word, 12 Times New Roman, Bold, центар.

Клучни зборови: Овој дел треба да вклучува најмногу 5 клучни зборови поврзани со студијата, одделени со запирки. (12 поени Times New Roman, italic за секој збор)

Големина на страница – А4, нормално

Јазик: англиски

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *